*2012年*

*2013年*

*春季リーグ戦                     *秋季リーグ戦

*2014年*

*春季リーグ戦                          *秋季リーグ戦

*2015年*

*2016年*

*春季リーグ戦         *秋季リーグ戦

*2017年*

*春季リーグ戦         秋季リーグ戦

*2018年*